Załącznik nr 1 do uchwały Nr 6/ 2012 / 2013

Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Ścinawie Małej

z dnia 20 września 2012 r.

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY
GIMNAZJUM W ŚCINAWIE MAŁEJ
NA LATA 2012 - 2015

  

"Aby wychowywać należy otworzyć człowiekowi oczy i uszy na prawdę. We wnętrzu każdego człowieka istnieje jakaś prawda. Każdy człowiek ma w sobie miarę swej wewnętrznej prawdy, każdy człowiek jest jakby lustrem w którym odbija się otaczający go świat. Można powiedzieć, że jest tyle prawd, ile jest ludzi, ale pomiędzy tymi prawdami, gdzieś na dnie jest jakaś wspólna prawda, wspólne pokrewieństwo. Prawda ta leży na dnie duszy każdego człowieka Zadaniem wychowawcy jest urodzić się owej prawdzie."

 Józef Tischner     

Program został przyjęty do realizacji przez  Radę Pedagogiczną uchwałą Nr 6/2012/2013 z dnia 20. 09. 2012 r. w wyniku porozumienia z Radą Rodziców z dnia 17. 09. 2012 r.

 I. Naczelny cel wychowawczy

Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi w tym

względzie istotne wsparcie. Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu, mającym na celu znalezienie swojego miejsca w społeczności i rozbudzenie dociekliwości poznawczej ucznia, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

II. Zadaniem nauczyciela wychowującego jest:

 1. Budowanie własnego autorytetu poprzez sprawiedliwość, obowiązkowość, konsekwencję i stanowczość w działaniu.
 2. Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, współpracy i dialogu między wychowawcą a uczniami.
 3. Szanowanie godności ucznia.
 4. Dbałość o właściwą postawę etyczną, poprzez tworzenie systemu pożądanych wzorców i wartości w oparciu uniwersalne normy moralne.
 5. Współdziałanie z domem rodzinnym ucznia w celu rozpoznania potrzeb wychowanków i ich rodziców.
 6. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży.
 7. Dążenie do zapewnienia wychowankom wszechstronnego rozwoju przez wspólną naukę, uczestnictwo w życiu kulturalnym i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.
 8. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
 9. Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania wykonanej pracy, w celu lepszego przygotowania do samodzielnego życia.
 10. Mobilizowanie uczniów do podejmowania zadań dla wspólnego dobra; w grupie, szkole, środowisku, kraju.

III. Metody pracy:

·         wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze, programowe

·         uroczystości szkolne, imprezy okolicznościowe happeningi

·         korzystanie z mediów

·         prace projektowe, prezentacje

·         artystyczna i plastyczna twórczość uczniów

·         warsztaty

·         dyskusja

·         konkursy

 1. Wychowanie w naszej szkole ma charakter integralny, personalistyczny i indywidualny:

·         integralny - obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową i społeczną,

·         personalistyczny - stawia w centrum osobę ucznia,

·         indywidualny - tempo nauczania i wychowania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.

 1. Celem ogólnym naszego nauczania wychowującego jest:

·         wszechstronny rozwój osobowości uczniów w kategorii jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków.

·         pomoc w wyrównywaniu szans życiowych dziecka wywodzącego się ze społeczności wiejskiej.

 1. Szkoła nasza prowadząc działalność wychowawczo-dydaktyczną wspomaga wszechstronny rozwój ucznia i pomaga mu w wyrównywaniu szans życiowych poprzez:

·         rozwój aspiracji edukacyjnych uczniów,

·         kształtowanie systemu wartości, postaw i zachowań,

·         rozwijanie samorządności uczniów przygotowanie do pełnienia ról społecznych,

·         zapoznanie  z dziedzictwem  kulturowym miejscowości, regionu, kraju, Europy i Świata, 

·         włączanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły.

 1. Cała społeczność szkolna czci święta narodowe i religijne, organizuje obchody ważnych wydarzeń historii narodu i regionu oraz uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez władze gminy i Kościoła (np. Boże Narodzenie, 11 listopada. Dzień Komisji Edukacji Narodowej itd. wg Kalendarza Imprez Szkolnych).
 2. W codziennym życiu w szkole i poza nią oddajemy cześć i szacunek symbolom narodowym jak: godło Polski, flaga, sztandar szkoły, symbole patrona szkoły.
 3. Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, katecheci i inni pracownicy szkoły wraz z uczniami tworzą przyjazną atmosferę funkcjonowania społeczności szkolnej, w której wszyscy będą czuć się bezpiecznie.
 4. Uczniowie bardziej sprawni fizycznie i uzdolnieni pomagają słabszym fizycznie i słabszym w nauce.
 5. Zwracamy się do siebie w sposób życzliwy, dbając o zachowanie form grzecznościowych; przepraszam, proszę, wybaczam, dziękuję, nie używamy wulgaryzmów.
 6. Staramy się, aby każdy uczeń dbał o własne ciało, rozwijał sprawność fizyczną, uczył się kierować własnym postępowaniem, bronił się przed zagrożeniami niszczącymi zdrowie jak: nikotyna, alkohol, narkotyki, agresja, przemoc.
 7. Każda klasa organizuje przynajmniej jeden raz w roku wycieczkę krajoznawczą w celu poznania przyrody, zabytków, kultury okolicy, regionu, kraju.
 8. Ciekawe wydarzenia z życia szkoły zamieszczamy w kronice szkoły, gablotach ściennych oraz w gazecie szkolnej.
 9. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem nauczyciela opiekuna wydaje gazetę szkolną, w której uczniowie zamieszczają swoje prace literackie, plastyczne, notatki, reportaże.
 10. Szkoła stwarza uczniom możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i rozwoju zainteresowań (zajęcia sportowe, nauka języków obcych, koła zainteresowań).
 11. Szkoła umożliwia uczniom wyrównywanie deficytów rozwojowych podczas ogólnodostępnych zajęć korekcyjne- kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 12. Wychowawcy, rodzice i uczniowie tworzą system wzajemnego wspomagania się w sytuacjach życiowo trudnych dla ucznia i jego rodziny.
 13. Szkoła prowadzi dożywianie uczniów, świadczy pomoc materialną i rzeczową  uczniom będącym w trudnej sytuacji losowej oraz pomoc pedagogiczno-psychologiczną

PLAN REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

I.                   Obszar działania - Rozwój aspiracji edukacyjnych uczniów.

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uwagi

Zadanie 1. Zapewnienie każdemu  uczniowi edukacji na potencjalnym poziomie jego umiejętności.

·         Dostosowanie metod nauczania do indywidualnych możliwości uczniów-wyrównywanie szans edukacyjnych, opieka nad dziećmi z dysfunkcjami.

·         Badanie potencjału uczniów na początku klasy  I gimnazjum.

·         Wdrażanie nowych programów, metod i form pracy.

·         Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi.

·         Prowadzenie zajęć z różnych przedmiotów z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych.

·         Doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

·         Poszerzenie oferty czytelni multimedialnej w bibliotece szkolnej.

·         Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzanie badań pilotażowych.

·         Systematyczne monitorowanie działań w celu usuwania występujących trudności.

·         Organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki.

·         Stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli.

·  Nauczyciele przedmiotów.

 

 

·  Nauczyciele przedmiotów.

 

·  Dyr., nauczyciele przedm.

·  Wszyscy nauczyciele.

·  Nauczyciele przedmiotów.

 

·  Dyrektor.

·  Opiekun biblioteki.

 

·  Nauczyciele przedmiotów z klasy III gimnazjum.

·  Dyrektor, nauczyciele przedmiotów.

·  Dyrektor, wychowawcy.
 

·  Dyrektor.

·  Sukcesywnie na każdej lekcji.

 

·  Corocznie na początku roku szkolnego.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  W miarę posiadanych środków.

 

·  Corocznie w II semestrze.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Corocznie na początku roku szkolnego.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

 

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uwagi

Zadanie 2. Rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów z uwzględnieniem ich aspiracji edukacyjnych.

·         Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych. Wykorzystanie dodatkowych godzin pracy nauczycieli wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela na koła zainteresowań.

·         Eksponowanie prac kół zainteresowań na gazetkach szkolnych i w gazecie szkolnej.

·         Popularyzacja dorobku ucznia zdolnego-nagrody i stypendia szkolne.

·         Podniesienie efektywności pracy z uczniem zdolnym-przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach.

·         Udział uczniów w zawodach sportowych na szczeblu gminny, powiatu, województwa.

·         Redagowanie gazety szkolnej.

·         Analiza wyników egzaminów zewnętrznych, olimpiad i konkursów przedmiotowych.

·         Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół średnich.

·         Współpraca z PPP w zakresie preorientacji zawodowej.

·  Wszyscy nauczyciele.

 

 

·  Opiekunowie kół przedmiotowych.

·  Dyrektor, wychowawcy.

 

·  Nauczyciele przedmiotów.

 

 

·  Nauczyciele wychowania fizycznego.

·  Opiekunowie gazety szkol.

·  Dyrektor, nauczyciele przedmiotów.

·  Wychowawcy klas III.

·  Wychowawcy klas III.

·  Corocznie na początku roku szkolnego.

 

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Corocznie na zakończenie r. szkolnego.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

 

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Raz na trzy miesiące.

·  Corocznie na analitycznym posiedzeniu R.P.

·  Corocznie w maju.

·  Corocznie w maju.

 

 

II.                Obszar działania - Kształtowanie systemu wartości, postaw i zachowań.

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uwagi

Zadanie 1. Kształtowanie postaw obywatelskich  i patriotycznych.

·         Opracowanie i cykliczne realizowanie harmonogramu uroczystości szkolnych.

·         Upowszechnienie tradycji szkoły w prasie lokalnej i na stronie internetowej.

·         Dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły w formie kroniki.

·         Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

·         Współdziałanie z organizacjami społecznymi i kombatanckimi w zakresie organizowania obchodów najważniejszych świąt narodowych.

·  Dyrektor, wychowawcy.

 

·  Dyrektor, informatyk.

 

·  Samorząd.

 

·  Wychowawcy.

·  Dyrektor, wychowawcy.

 

·  Corocznie na początku roku szkolnego.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Sukcesywnie do 2015 r.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

 

Zadanie 2. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych.

·         Przestrzeganie szkolnych uregulowań dotyczących praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły.

·         Realizacja zapisów Szkolnego Programu Profilaktycznego w zakresie edukacji prozdrowotnej.

·         Zapewnienie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz współdziałanie ze służbami prewencyjnymi.

·         Inicjowanie i koordynowanie działań edukacyjnych dotyczących bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

·         Dbałość nauczycieli i pracowników obsługi o zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu uczniów w szkole oraz w czasie dowozów.

·  Wychowawcy.

 

·  Wychowawcy, pedagog.

 

·  Dyrektor, wychowawcy, pedagog.

 

·  Nauczyciel techniki.

 

·  Dyrektor, kierownik świetlicy.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

 

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uwagi

Zadanie 3. Wyrabianie nawyków kulturowych.

·         Zwracanie uwagi na kulturę języka w czasie lekcji i przerw.

·         Uczenie zasad savoir-vivre na godzinach wychowawczych.

·         Systematyczne apelowanie do rodziców o uczulanie swoich dzieci na zasady dobrego wychowania.

·         Wyrabianie nawyków właściwego zachowania podczas sytuacji trudnych i konfliktowych.

·         Motywowanie do aktywnej ochrony zasobów środowiska naturalnego.

·         Kształtowanie etycznej postawy uczniów w stosunku do otaczając przyrody i świata zwierząt.

·         Wdrażanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

·         Dbanie o zachowanie form grzecznościowych w różnych sytuacjach.

·         Wdrażanie o dbałości o estetykę sal lekcyjnych, korytarzy i otoczenia szkoły.

·         Wskazywanie wzorów kultury zachowania i mowy z dziedzictwa kulturowego i literatury.

·  Wszyscy nauczyciele.

 

·  Wychowawcy.

·  Dyrektor, wychowawcy.

 

·  Wychowawcy, pedagog.

 

·  Wychowawcy, nauczyciel biologii.

·  Wychowawcy, nauczyciel biologii.

·  Nauczyciele wych. - fiz.

·  Wszyscy nauczyciele.

 

·  Dyrektor, wychowawcy.

 

·  Nauczyciele historii i języka polskiego.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Zgodnie z planem pracy.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Sukcesywnie w trakcie rozwiązywania sporów.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Sukcesywnie do 2015 r.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 


Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uwagi

Zadanie 4. Wdrażanie do kierowania się w swym postępowaniu wyższymi wartościami ogólnoludzkimi.

·         Uwrażliwienie na krzywdę i niesprawiedliwość poprzez organizowanie pomocy i udział w akcjach charytatywnych.

·         Wyrabianie postawy tolerancji wobec innych.

·         Lekcje wychowawcze na temat altruizmu, agresji, asertywności.

·         Lekcje wychowawcze i warsztaty na temat radzenia sobie z uczuciem złości i zdenerwowania.

·         Organizacja grup samopomocy uczniowskiej - pomoc w nauce.

·         Uwrażliwienie na dobro, prawdę, uczciwość, odpowiedzialność (na wszystkich lekcjach). 

·         Kształcenie i doskonalenie udzielania pierwszej pomocy.

·  Opiekunowie SU.

 

 

·  Wychowawcy, pedagog.

·  Wychowawcy, pedagog.

 

·  Wychowawcy, pedagog.

 

·  Wychowawcy, kierownik świetlicy.  

·  Wszyscy nauczyciele.

 

·  Nauczyciel techniki.

·  Zgodnie z potrzebami.

 

 

·  Zgodnie z planem pracy.

·  Zgodnie z planem pracy wychowawczej.

·  Zgodnie z planem pracy wychowawczej.

·  W razie wystąpienia potrzeby. 

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Zgodnie z rozkładem materiału.

 


III.             Obszar działania-rozwijanie samorządności i przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uwagi

Zadanie 1. Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 • Wybór opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
 • Funkcjonowanie Samorządu Uczniowskiego.
 • Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do rad klasowych i Samorządu Uczniowskiego.

·          Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole klasowym i grupie rówieśniczej.

·         Organizowanie zajęć preorientacji zawodowej, spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

·         Zapoznanie z zasadami prawa wyborczego i elementami prawa konstytucyjnego.

·         Grupowe badania pedagogiczne pod kątem predyspozycji zawodowych uczniów klas III gimnazjum.

·  Opiekunowie Samorządu.

·  Opiekunowie Samorządu.

·  Opiekunowie Samorządu.

 

·  Wychowawcy.

 

·  Wychowawcy, pedagog.

 

·  Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. 

·  Pedagog.

·  Wrzesień-co dwa lata.

·  Stale do 2015 r.

·  Corocznie na początku roku szkolnego

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  Corocznie w klasach III gimnazjum.

·  Corocznie-nauczyciel wiedzy o społ.

·  Corocznie w II sem.

 

Zadanie 2. Wdrażania do rzetelnego wywiązywania się z podejmowanych zadań i podejmowania świadomych,
odpowiedzialnych decyzji.

·         Powierzanie uczniom organizacji obchodów świąt narodowych i uroczystości szkolnych.

·         Prowadzenie apeli porządkowych i dyżurów szkolnych

·         Podejmowanie przez uczniów inicjatyw na rzecz klasy, szkoły i środowiska(dyskoteki, prace porządkowe, kawiarenki, kiermasze itp.)

·         Stwarzanie uczniom możliwości uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji ważnych dla funkcjonowania szkoły poprzez działalność SU i samorządów klasowych.

·   Dyrektor, wychowawcy.

 

·  Opiekunowie SU.

·  Wychowawcy, opiekunowie SU.

 

·  Dyrektor, wychowawcy, opiekunowie SU.

·  Corocznie na początku roku szkolnego.

·  Co dwa tygodnie.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

 

·  Zgodnie z zapisami prawa.

 

 

IV.                     Obszar działania-Zapoznanie z dziedzictwem kulturowym miejscowości, regionu, kraju, Europy i świata.

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uwagi

Zadanie 1. Zaznajamianie uczniów z historią, kulturą i tradycją narodową i jej regionalnym bogactwem.

·         Włączenie w treści programowe wszystkich przedmiotów edukacji regionalnej i europejskiej.

·         Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, tradycji i historii.

·         Organizowanie wycieczek służących zapoznaniu z przyrodą, historią i kulturą miejscowości i regionu.

·         Opracowanie harmonogramu krajowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla poszczególnych klas w celu zapoznania z przyrodą, historią i kulturą Polski.

·         Czynne uczestnictwo w lokalnych świętach i uroczystościach.

·  Nauczyciele przedmiotów.

 

·  Wszyscy nauczyciele.

 

·  Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

·  Wychowawcy.

 

 

·  Wychowawcy.

·  Corocznie na początku roku szkolnego.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

·  W miarę potrzeb.

 

·  Październik 2012 r.

 

 

·  Zgodnie z potrzebami.

 

Zadanie 2. Przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego Europy oraz świata.

·         Zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.

·         Wskazanie uczniom miejsca Polski w zjednoczonej Europie i znaczenia Unii Europejskiej dla naszego kraju.

·         Uświadomienie uczniom znaczenia Polski dla Europy na przestrzeni dziejów.

·         Zapoznanie uczniów z organizacjami mającymi na celu utrzymanie pokoju światowego-udział Polski w ich pracach.

·  Nauczyciel WOS.

 

·  Nauczyciel WOS.

 

·  Wychowawcy, nauczyciele historii i języka polskiego.

·  Nauczyciel WOS.

·  Zgodnie z programem.

 

·  Zgodnie z programem nauczania.

·  Zgodnie z programem nauczania.

·  Zgodnie z programem nauczania.

 

 

V.                     Obszar działania-włączanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy i funkcjonowanie szkoły.

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uwagi

Zadanie 1. Funkcjonowanie Rady Rodziców.

·         Przeprowadzenie wyborów trójek klasowych i wybranie reprezentanta klasy do Rady Rodziców.

·         Cykliczne spotkania Rady Rodziców z dyrekcją szkoły-współtworzenie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły.

·         Opiniowanie przez Radę Rodziców wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego.

·         Organizowanie przez Radę Rodziców imprez dochodowych na rzecz szkoły-zabawy dochodowe, Festyn Rodzinny.

·         Dofinansowanie wycieczek klas III gimnazjum.

·         Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych (z okazji Dnia Nauczyciela).

·         Dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców choinek szkolnych.

·  Wychowawcy.

 

·  Dyrektor.

 

 

·  Dyrektor.

 

·  Wychowawcy.

 

 

·  Wychowawcy.

·  Dyrektor.

 

·  Wychowawcy-organizatorzy choinek.

·  Na pierwszym zebraniu.

 

·  Raz w miesiącu.

 

 

·  W miarę potrzeb.

 

·  Listopad, luty, czerwiec.

 

 

·  Corocznie maj.

·  Corocznie październik.

 

·  Corocznie koniec semestru.

 


Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uwagi

Zadanie 2. Współpraca rodziców z wychowawcami klas.

 • Współtworzenie przez rodziców Planu Wychowawczego Klasy.

·         Włączenie rodziców w organizację imprez klasowych.

·         Motywowanie rodziców do 100 % frekwencji w zebraniach klasowych i comiesięcznych Dniach Otwartych Szkoły.

·         Współpraca z rodzicami w zakresie kierowania uczniów z trudnościami w nauce do PPP.

·         Współpraca w zakresie pomocy materialnej rodzicom(wyprawki szkolne, dożywianie).

·         Bieżące informowanie rodziców o nieobecnościach uczniów, ucieczkach z lekcji i świetlicy szkolnej.

·         Pedagogizacja rodziców podczas zebrań ogólnych i klasowych.

·  Wychowawcy.

 

·  Wychowawcy.

·  Wychowawcy.

 

 

·  Wychowawcy, pedagog.

 

·  Wychowawcy, kierownik świetlicy.

·  Wychowawcy, opiekunowie świetlicy.  

·  Dyrektor, wychowawcy.

·  Corocznie na pierwszym zebraniu rodziców.

·  W miarę potrzeb.

·  Sukcesywnie do 2015 r.

 

 

·  W miarę potrzeb.

 

·  Corocznie czerwiec, wrzesień.

·  W miarę potrzeb.

 

·  Zgodnie z planem pedagogizacji.